Voorbeeld Wob verzoek over 5G en slimme technologieën

[College van B&W van Gemeente]

[Adres]

[Plaats en datum]

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van dit verzoekschrift vraag ik u – het College van B&W en alle onder het College van B&W vallende diensten – met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om mij kopieën toe te zenden van de navolgende documenten. Onder de documenten wordt in dit verzoek verstaan: Beleidsstukken, notulen, e-mails,schriftelijke communicatie, videobeelden/videostreams, afbeeldingen, jaarplannen, presentaties, contracten en andere documenten en bestanden waarbinnen gesproken/ gecommuniceerd wordt over; De strategie c.q. de plannen van de gemeente met betrekking tot het invoeren van zogenaamde slimme technologieën waarbij draadloze netwerken worden gebruikt, zoals bijv. slimme lantaarnpalen, slimme bushokjes, slimme verkeerslichten, camera bewaking etc. Dit staat ook bekend onder de namen Internet of Things (IoT), smartcity toepassingen en 5G.

De technieken welke gebruikt gaan worden en over de te verwachten energie dissipatie (wattage) van de stralingsbronnen en de te verwachten stralingsintensiteiten (inclusief de huidige en toekomstige gebruikte frequenties)

Verder wil ik alle informatie ontvangen over welke overheids- en/of commerciële partijen betrokken zijn bij de (evt.) uitrol van slimme technologieën; wat de namen zijn van de verschillende ambtenaren die hiervoor verantwoordelijk zijn en de namen van de commerciële partijen waarmee de gemeente samenwerkt of plannen heeft om mee samen te werken.

Alle informatie en communicatie rondom de bespreking van gezondheidsaspecten in relatie tot elektromagnetische velden in de besluitvorming over de (evt.) uitrol van slimme technologieën.

Alle informatie communicatie rondom de bespreking van privacy-aspecten in relatie tot 5G in de besluitvorming over de uitrol van slimme technologieën.

Alle informatie en correspondentie over evt. onderzoek en/of enquêtes over de wensen van inwoners m.b.t. slimme technologieën in de gemeente. Alle communicatie mbt het informeren van de bewoners over privacy- en gezondheidsaspecten.
Informatie en communicatie mbt het aantal en de samenstelling van inwonende patiënten met (mogelijk stralingsgerelateerde) SOLK-klachten
Informatie en correspondentie over 5G in relatie tot crowd control
Eventuele andere documenten (niet vallend binnen bovenstaande categorieën) waarin gesproken wordt over de bovengenoemde technieken en de eventuele invoering hiervan.

Voorafgaand aan het verstrekken van de gevraagde informatie ontvangen we graag een tijdspad en over de te verstrekken informatie en of daar eventueel kosten aan zijn verbonden.

Graag ontvang ik de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken bij voorkeur via de mail (gezien de mogelijke kosten) en eventueel per post. U vindt de adresgegevens hiervoor onderaan dit schrijven. In afwachting van alle bovengenoemde documenten, alvast met dank voor de door u gepleegde moeite.

Met vriendelijke groet,

[Naam/namen]

[handtekening]

[Email]

[Adres]